Algemene voorwaarden Rijschool Barry Paap

Artikel 1

 – Algemeen 1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op les overeenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Rijschool Barry Paap worden aangeboden, Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 De wederpartij met overeenkomsten Rijschool Barry Paap wordt vervolgens “cursist” genoemd.

1.3 Rijschool Barry Paap biedt de cursist één van de volgende diensten aan: - Reguliere opleiding; opleiding met een minimale duur van een maand met een vastgesteld aantal rijlessen, waarbij het praktijkexamen en één herexamen zijn inbegrepen. - Spoedopleiding; opleiding met een aantal rijlessen die binnen 5, 8, 11 of 13 werkdagen wordt afgerond, waarbij het praktijkexamen en één herexamen zijn inbegrepen.

1.4 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2

 – Overeenkomsten

2.1 In geval van één van de bepalingen uit deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

2.2 In geval van strijd tussen enerzijds deze opgenomen voorwaarden en anderzijds andere schriftelijke voorwaarde, prevaleren de laatste.

 

Artikel 3

 – Verplichtingen Rijschool Barry Paap

3.1 Rijschool Barry Paap is verplicht en zorg voor te dragen dat: 1. de rijles wordt gegeven door rijinstructeurs die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). 2. de examenaanvraag binnen twee weken is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV of het Nader Onderzoek Rijvaardigheid (NOR), nadat met de cursist overleg is gevoerd dat het examen kan worden aangevraagd én de cursist tevens de kosten van alle gevolgde rijlessen en het examen aan Rijschool Barry Paap heeft voldaan.

 

Artikel 4

 – Verplichtingen Cursist

 4.1 De cursist is verplicht; 1. zich te houden aan het afgesproken datum, tijd en plaat voor de rijles. Indien de cursist niet binnen 15 minuten na de afgesproken tijd en plaats aanwezig is, dan heeft hij/zij geen recht op een vervangende rijles. Een rijles die hij/zij niet kan volgen tijdig minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. Zaterdagen, zondagen en erkenden feestdagen worden niet meegerekend in de 48 uur. Indien de rijles niet minimaal 48 uur van te voren wordt afgezegd, dan heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles. Een losse les wordt bij de cursist in rekening gebracht. Afzeggen kan uitsluitend bij de desbetreffende rijinstructeur. De cursist heeft recht op een vervangende rijles in geval van een dringende reden. Onder een dringende reden wordt verstaan van een ziekenhuisopname van de cursist of het overlijden dan wel de begrafenis van een familie lid uit de 1 e en 2 e graad. Geen dringende reden is ziekte, een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie. In geval van afzeggen van een rijles bij de spoedopleiding heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van voorheen genoemde dringende reden. 3 alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen. 4 bij het examen een geldige legitimatiebewijs en een geldige theoriecertificaat te overleggen. 5 zich te onthouden van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden gedurende de rijlessen en/of het examen. 6 Rijschool Barry Paap op de hoogte te stellen van enige opzeggingen van de bevoegdheid tot het besturen ban motorrijtuigen. 7 De kandidaat is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van het theoriecertificaat zodra het praktijkexamen is aangevraagd.

 

Artikel 5

– Betalingen

5.1 Rijschool Barry Paap is gerechtigd een bedrag aan inschrijfkosten bij de cursist in rekening te brengen.

5.2 De rijopleiding en de inschrijfkosten worden aan de cursist met facturen in rekening gebracht, tenzij partijen schriftelijk een uitdrukkelijk anders overeenkomen. Pas na ontvangst van de eerste termijn van het lesgeld zal de rijopleiding aanvangen en kan de cursist rijlessen volgen.

 5.3 Rijschool Barry Paap is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot veertien dagen na kennisgeving van de prijsverhoging door Rijschool Barry Paap.

5.4 De cursist is van rechtswege in verzuim als binnen veertien dagen na het verstrijken van het betalingstermijn door Rijschool Barry Paap geen betaling is ontvangen. Rijschool Barry Paap behoud zich alsdan het recht voor om over het openstaande bedrag vertragingsrente te berekenen. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar. De betalingsverplichting van de cursist ten aanzien van de eventuele overige termijnen komt hiermee niet te vervallen. 5.5 Rijschool Barry Paap in gerechtigd haar vorderingen van de cursist aan derden ter incasso uit handen te geven indien de cursist in verzuim blijft met zijn/haar betalingsverplichting. In dat geval is Rijschool Barry Paap tevens gerechtigd om alle bijkomende (buiten)gerechtelijke kosten op de cursist te verhalen. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld volgens de staffel bij het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten”. De buitengerechtelijke kosten worden verschuldigd indien de cursist niet voldoet aan de aanmaning zoals bedoel in artikel 6:96 BW. Rijschool Barry Paap

 

 

 

 

Artikel 6

 – Examen 6.1

De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan Rijschool Barry Paap dienen te zijn voldaan voordat de examenaanvraag wordt ingediend.

6.2 Rijschool Barry Paap is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigheid tussentijdse prijswijzigingen van het theorie-en praktijk gedeelte van het examen door te berekenen aan de cursist. Zij is op verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke specificatie van prijswijzigingen te overhandigen.

6.3 Rijschool Barry Paap behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.

6.4 Indien het examen geen doorgang vindt omdat de cursist niet of te laat verschijnt of geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan komen de kosten voor de aanvraag van een nieuwe examen voor de rekening van de cursist. De cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op een gratis herexamen.

6.5 Rijschool Barry Paap zal op verzoek van de cursist zorgdragen voor de aanvraag van een nieuwe examen en de kosten voor haar rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van één van de volgende gebeurtenissen: 1 een familie lid uit de 1 e en 2 e graad van de rijinstructeur is overleden en begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de dag van het examen zelf. 2 het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet beschikbaar is en ook geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is. 3 Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd door de examinator van het CBR, het CCV of de deskundige van het NOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is.

 Artikel 7

– Ontbinden 7.1 Elke overeenkomst die door de cursist is ondertekend wordt door Rijschool Barry Paap als bindend beschouwt., tenzij de overeenkomst binnen veertien dagen na ondertekening per brief of e-mail wordt herroepen.

7.2 De overeenkomst kan zowel door de cursist als Rijschool Barry Paap worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste dag van een kalendermaand. Alle termijnen die betaald had moeten worden tot de dag van ontbinding dienen voldaan/betaald te zijn. Hiervan zal er geen restitutie plaatsvinden. Wanneer de ontbinding plaatsgevonden heeft zal Rijschool Barry Paap kosten in rekening brengen bij de cursist. De volgende kosten worden in rekening gebracht; administratiekosten (€25,-) ; annuleringskosten (€45,-); theoriepakket (€70,- ) en het inschrijfgeld (€17,50).

7.3 Rijschool Barry Paap kan de overeenkomst slechts ontbinden in geval van zodanig dringende reden dat vanuit redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze wordt voorgezet. In dat geval is Rijschool Barry Paap gehouden het lesgeld, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren mits dit aan te tonen is door het tonen van bewijsmaterialen.

 

 

 

Artikel 8

 – Vrijwaring 8.1

Rijschool Barry Paap vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, verkeersongelukken en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij de cursist. Hieronder is onder meer begrepen het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 8.2 Indien de cursist een rijles volgt desondanks dat hem/haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorrijtuigen te besturen en/of zijn/haar rijbewijs ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist Rijschool Barry Paap volledig voor de gevolgen hiervan. De cursist zal eventueel ter zake opgelegd boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening.


Contact:
Barry Paap
0622960595
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
M.Nijhoffstraat 22
2041 NV Zandvoort

KvK:58185127
Btw:NL002081142B10
Rek:NL29ABNA0490069355


een UITzandvoort.nl ontwerp!