Skip to main content

 

 

Algemene voorwaarden Rijschool Barry Paap

 

Artikel 1

 – Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op les overeenkomsten waarbij diensten, adviezen en

andere werkzaamheden door Rijschool Barry Paap worden aangeboden, Tenzij partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 De wederpartij met overeenkomsten met Rijschool Barry Paap wordt vervolgens “cursist”

genoemd.

1.3 Rijschool Barry Paap biedt de cursist één van de volgende diensten aan: - Reguliere

opleiding; opleiding met een minimale duur van een maand met een vastgesteld aantal

rijlessen, waarbij het praktijkexamen is inbegrepen.

1.4 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2

 – Overeenkomsten

2.1 In geval van één van de bepalingen uit deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de

overige bepalingen onverkort van toepassing.

2.2 In geval van strijd tussen enerzijds deze opgenomen voorwaarden en anderzijds andere

schriftelijke voorwaarde, prevaleren de laatste.

 

Artikel 3

 – Verplichtingen Rijschool Barry Paap

3.1 Rijschool Barry Paap is verplicht en zorg voor te dragen dat: 1. de rijles wordt gegeven

door rijinstructeurs die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

(WRM). 2. de examenaanvraag binnen twee weken is ingediend bij de Stichting Centraal

Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV of het Nader Onderzoek Rijvaardigheid

(NOR), nadat met de cursist overleg is gevoerd dat het examen kan worden aangevraagd én

de cursist tevens de kosten van alle gevolgde rijlessen en het examen aan Rijschool Barry

Paap heeft voldaan.

 

Artikel 4

– Verplichtingen Cursist

 4.1 De cursist is verplicht; 1. zich te houden aan het afgesproken datum, tijd en plaat voor de

rijles. Indien de cursist niet binnen 15 minuten na de afgesproken tijd en plaats aanwezig is,

dan heeft hij/zij geen recht op een vervangende rijles. Een rijles die hij/zij niet kan volgen

tijdig minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. Zaterdagen, zondagen en erkenden

feestdagen worden niet meegerekend in de 48 uur. Indien de rijles niet minimaal 48 uur van te

voren wordt afgezegd, dan heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles. Een losse les

wordt bij de cursist in rekening gebracht. Afzeggen kan uitsluitend bij de desbetreffende

rijinstructeur. De cursist heeft recht op een vervangende rijles in geval van een dringende

reden. Onder een dringende reden wordt verstaan van een ziekenhuisopname van de cursist of

het overlijden dan wel de begrafenis van een familie lid uit de 1 e en 2 e graad. Geen

dringende reden is ziekte, een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie. In geval van

afzeggen van een rijles bij de spoedopleiding heeft de cursist geen recht op een vervangende

rijles, tenzij er sprake is van voorheen genoemde dringende reden. 3 alle aanwijzingen van de

rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen. 4 bij het examen een geldige legitimatiebewijs

en een geldige theoriecertificaat te overleggen. 5 zich te onthouden van alcohol, verdovende

middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden gedurende de rijlessen

en/of het examen. 6 Rijschool Barry Paap op de hoogte te stellen van enige opzeggingen van

de bevoegdheid tot het besturen ban motorrijtuigen. 7 De kandidaat is ten alle tijden zelf

verantwoordelijk voor de geldigheid van het theoriecertificaat zodra het praktijkexamen is

aangevraagd.

 

Artikel 5

– Betalingen

5.1 Rijschool Barry Paap is gerechtigd een bedrag aan inschrijfkosten bij de cursist in

rekening te brengen.

5.2 De rijopleiding en de inschrijfkosten worden aan de cursist met facturen in rekening

gebracht, tenzij partijen schriftelijk een uitdrukkelijk anders overeenkomen. Pas na ontvangst

van de eerste termijn van het lesgeld zal de rijopleiding aanvangen en kan de cursist rijlessen

volgen.

 5.3 Rijschool Barry Paap is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs te

verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden,

van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot veertien dagen na kennisgeving van de

prijsverhoging door Rijschool Barry Paap.

5.4 De cursist is van rechtswege in verzuim als binnen veertien dagen na het verstrijken van

het betalingstermijn door Rijschool Barry Paap geen betaling is ontvangen. Rijschool Barry

Paap behoud zich alsdan het recht voor om over het openstaande bedrag vertragingsrente te

berekenen. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar. De

betalingsverplichting van de cursist ten aanzien van de eventuele overige termijnen komt

hiermee niet te vervallen.

5.5 Rijschool Barry Paap in gerechtigd haar vorderingen van de

cursist aan derden ter incasso uit handen te geven indien de cursist in verzuim blijft met

zijn/haar betalingsverplichting. In dat geval is Rijschool Barry Paap tevens gerechtigd om alle

bijkomende (buiten)gerechtelijke kosten op de cursist te verhalen. De hoogte van de

buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld volgens de staffel bij het “Besluit vergoeding

buitengerechtelijke incassokosten”. De buitengerechtelijke kosten worden verschuldigd indien

de cursist niet voldoet aan de aanmaning zoals bedoel in artikel 6:96 BW

5.6 Rijschool Barry Paap is gerechtigd, om als de leerling langer als 3 maanden geen contact opneemt, de overeenkomst te ontbinden. Er vind dan ook geen restitutie plaats van de reeds betaalde termijnen.

 

 Artikel 6

 – Examen 6.1

De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan Rijschool Barry

Paap dienen te zijn voldaan voordat de examenaanvraag wordt ingediend.

6.2 Rijschool Barry Paap is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigheid

tussentijdse prijswijzigingen van het theorie-en praktijk gedeelte van het examen door te

berekenen aan de cursist. Zij is op verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke

specificatie van prijswijzigingen te overhandigen.

6.3 Rijschool Barry Paap behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen

in verband met door haar af te nemen examens.

6.4 Indien het examen geen doorgang vindt omdat de cursist niet of te laat verschijnt of geen

vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan komen de kosten voor de aanvraag van een

nieuwe examen voor de rekening van de cursist. De cursist kan in dat geval ook geen beroep

doen op een gratis herexamen.

6.5 Rijschool Barry Paap zal op verzoek van de cursist zorgdragen voor de aanvraag van een

nieuwe examen en de kosten voor haar rekening nemen, indien het examen geen doorgang

vindt als gevolg van één van de volgende gebeurtenissen: 1 een familie lid uit de 1 e en 2 e

graad van de rijinstructeur is overleden en begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaats

zal vinden op de dag van het examen zelf. 2 het lesvoertuig waarmee het examen dient te

worden afgelegd niet beschikbaar is en ook geen lesvoertuig van hetzelfde of een

gelijkwaardig type beschikbaar is. 3 Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden

afgelegd door de examinator van het CBR, het CCV of de deskundige van het NOR wordt

afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type

beschikbaar is.

 Artikel 7

– Ontbinden 7.1 Elke overeenkomst die door de cursist is ondertekend wordt door Rijschool

Barry Paap als bindend beschouwt., tenzij de overeenkomst binnen veertien dagen na

ondertekening per brief of e-mail wordt herroepen.

 

7.2 De overeenkomst kan zowel door de cursist als Rijschool Barry Paap worden ontbonden

met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste dag van een

kalendermaand. Alle termijnen die betaald had moeten worden tot de dag van ontbinding

dienen voldaan/betaald te zijn. Hiervan zal er geen restitutie plaatsvinden. Wanneer de

ontbinding plaatsgevonden heeft zal Rijschool Barry Paap kosten in rekening brengen bij de

cursist. De volgende kosten worden in rekening gebracht; administratiekosten (€75,-) ;

annuleringskosten (€45,-); theoriepakket (€70,- ) en het inschrijfgeld (€17,50).

7.3 Rijschool Barry Paap kan de overeenkomst slechts ontbinden in geval van zodanig

dringende reden dat vanuit redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze wordt voorgezet. In

dat geval is Rijschool Barry Paap gehouden het lesgeld, waarvoor zij nog niet heeft

gepresteerd, aan de cursist te restitueren mits dit aan te tonen is door het tonen van

bewijsmaterialen.

 

 

 

 

Artikel 8

 – Vrijwaring 8.1

Rijschool Barry Paap vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsing,

verkeersongelukken en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben

plaatsgevonden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij de cursist. Hieronder is onder

meer begrepen het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de

rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 8.2 Indien de cursist een rijles volgt desondanks dat

hem/haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorrijtuigen te besturen

en/of zijn/haar rijbewijs ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave

dus onjuist is, vrijwaart de cursist Rijschool Barry Paap volledig voor de gevolgen hiervan.

De cursist zal eventueel ter zake opgelegd boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere

financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening.


Contact:
Barry Paap
0622960595
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
M.Nijhoffstraat 22
2041 NV Zandvoort

KvK:58185127
Btw:NL002081142B10
Rek:NL29ABNA0490069355